Go to Top

Царят дава, пъдарят не дава!

На вниманието на всички клубове/ фирми/ НПО-та, развиващи спортна дейност и плащащи наем за зала или спортно съоръжение, които все още не са информирани за промените в ЗДДС.

В разпоредба на чл.66 ал.2 т. 7 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), влязла в сила от 01.08.2020г., е прието всички, развиващи спортни дейности (без значение на закрито или открито), да бъдат с намалена данъчна ставка от 9% (стандартно 20%) върху наема, който плащат за спортната зала или съоръжение, в което провеждат своите занимания.

Странно е как подобна информация не е достигнала повечето хора, свързани със спорта… биваше някой все пак да ни сподели за тази държавна добрина. 🙂 Например многобройните спящи федерации, които не са информирали своите клубове. Счетоводителите – тях ги разбирам – голямо писане на фактури и документи ще падне, затова са пас , общински фирми, отдаващи зали и стадиони под наем – и те се правят на незнаещи.

Та, за какво иде реч: може да поискате връщане на надвнесеното ДДС от датата на влизане в сила на наредбата, това са 20 месеца! А самата наредба за намалена данъчна ставка е в сила до края на 2022 година.

За повече информация може да се свържете с нас на ЛС, приемаме дарения от върнатата Ви сума.

Сибин Атанасов
Председател на СК Ракетлон-Варна

Не се стискайте, дайте Like или споделете – така може да помогнете на някой клуб!

нап

Кратка извадка от тълкуването на НАП относно кои сдружения/клубове имат право на 9% ДДС върху наема за спортни съоръжения

Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗФВС спортен обект е недвижим имот или част от него, който съгласно подробен устройствен план е предназначен за спортни функции, заедно с изградените и/или поставените преместваеми обекти и съоръжения, необходими за практикуване на съответния вид спорт, включващи и необходимите спомагателни и обслужващи обекти и помещения, свързани с неговото функциониране.

Съгласно ал. 3 от същия законов текст спортните обекти се използват за нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.

Генералният адвокат по дело С-432/15, в т. 56-59 от заключението си, на които СЕС се позовава, е посочил, че по принцип понятието „използване на спортни съоръжения“ следва да се разбира в смисъл, че се отнася до използването на недвижими съоръжения с постоянен (например плувни басейни, състезателни писти, спортни зали и фитнес центрове) или временен характер (например обществени площади, крайбрежни или сухоземни площи, временно предназначени за спортни площадки за конкретно събитие) от страна на частни лица, които действително тренират или участват в състезание.

В същото заключение генералният адвокат е посочил и че понятието за „използване на спортни съоръжения“ обхваща дейности, които са строго свързани с практикуването на спорт от страна на частни лица.

Предвид цитираната практика е без значение за определяне на услугата за използване на спортни съоръжения дали получателят по доставка на услуги, тясно свързани със спортните дейности, е физическо или юридическо лице, стига крайният ползвател/бенефициер да е физическо лице, което ще ги използва за спортни цели.

с оглед улесняване и поощряване на спортната активност, като спортни съоръжения следва да се разглеждат и тези с временен характер, специално предназначени/пригодени за определено спортно мероприятие.

•    Спортни съоръжения с временен характер
Относно спортните съоръжения с временен характер, достатъчно е, ако тези обекти са специално маркирани/обозначени/оборудвани за активни спортни дейности по време на конкретно спортно събитие/мероприятие/занимание.
Или иначе казано, като спортно съоръжение следва да се приеме предназначено временно за спортни прояви и съответно обозначено, маркирано или оградено пространство на открито или закрито (например: поляна, площадка, скален масив, езеро, обособената за спортно ориентиране местност, зала (различна от спортна) и пр.),  снабдено/оборудвано с обичайните за практикуването на съответния спорт уреди и допълнително оборудване – например степове за аеробика; гирички, ластици, топки за гимнастически упражнения; врати за футбол или водна топка; маса за тенис на маса; мрежа за волейбол, тенис, бадминтон; тежести за вдигане на тежести, съответно оборудване/обезопасяване на скалния масив за скално катерене, контроли за ориентирането, съответно обозначени зони за скачане с парашут, трасе за ски-бягане. Изброяването не е изчерпателно, като следва да се има предвид обичайното оборудване за практикуването на съответния спорт.

•    използване на спортните съоръжения по предназначение – за упражняване на спорт
Така например в обхвата на нормата е възмездното предоставяне право да се използват:
– стадион – за атлетика и футбол, за ръгби, бейзбол и др.;
– басейн – за плуване,  водна топка, водна аеробика, скокове във вода и пр.;
– тенис-кортове – за игра на тенис;
– ски писта, лифт и ски-влек – за ски спускания, ски аеробика и пр.;
– туристически пътеки, пътеки на здравето, лифт – за спортно-туристическа дейност;
– гребни канали или водоеми – за гребане, ветроходство;
– ледена пързалка – за пързаляне с кънки, хокей на лед или фигурно пързаляне, шортрек, кърлинг;
– физкултурен салон – за упражнения по гимнастика, пилатес, йога, стречинг, аеробика, фехтовка и др. спортове;
– спортна зала – за хандбал, волейбол, гимнастика, лека атлетика и други;
– зала за танци – за състезателни, народни и др. танци;
– фитнес зала – за изграждане на тялото/бодибилдинг с различни фитнес уреди;
– колодрум – за колоездене.
Горните примери не са изчерпателни, а само насочващи.
В този смисъл, доколкото спортното съоръжение се използва за упражняването на спорт, за доставката на услугата за използване на съответното спортно съоръжение е приложима намалената ставка на данъка от 9 на сто.

•    използване на спортните съоръжения с двойно предназначение
За определяне на същността на комплексната доставка на услуга следва да се определи водещият ? елемент от гледна точка на средностатистическия потребител. Например доставка на услуга по използване на плаж с изграден басейн през активния сезон за плажуване в общия случай следва да се третира като една-единствена комплексна доставка, облагаема с данъчна ставка 20 на сто, тъй като от гледна точка на средностатистическия потребител основната същност на услугата е отдих и/или развлечение.
Когато обаче извън плажния сезон или в рамките на същия, но в определени часови зони, се предоставя възможност на спортисти или на други клиенти да тренират плуване/да плуват, доставката на услугата по предоставяне правото на ползване на съоръжението е облагаема с данъчна ставка 9 на сто.

Така например, ако собственикът на едно съоръжение – например стадион или фитнес зала предостави дългосрочно – примерно за 1 година, при условията на наемен договор ползването на съоръжението на друго лице, като не поема ангажимент през срока на наемното правоотношение да поддържа съоръжението, да осигурява хигиена и пропускателен режим на същото и други подобни, правоотношението не попада в обхвата на намалената данъчна ставка на чл. 66, ал. 2, т. 7 от ЗДДС. Доставката ще е облагаема със стандартна данъчна ставка от 20 на сто.

9. Корекции на доставки на услуги за използване на спортни съоръжения, за които е приложена ставка на данъка от 20 на сто, за периода от 01.08.2020 г. до публикуването в ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г. на ЗИД на ЗМДТ.
Когато доставка е документирана с фактура, в която за доставката на услуга за използване на спортни съоръжения грешно е приложена ставка на данъка от 20 на сто, същата следва да се счита за погрешно съставена. В тази връзка погрешно съставената фактура на основание чл. 116, ал. 1 от ЗДДС следва да се анулира и да се издаде нова с коректно приложена ставка от 9 на сто. Когато погрешно съставената фактура е отразена в отчетните регистри на доставчика или получателя, съгласно ал. 4 на същата разпоредба за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Когато за доставки, за които доставчикът (регистрирано по ЗДДС лице) е съставил отчет за извършените продажби/доставки на услуги за използване на спортни съоръжения, който съдържа обобщена информация за същите за съответния период, като грешно е приложена ставка на данъка от 20 на сто, корекцията се извършва чрез посочване на данъчната основа и погрешно начисления данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби за данъчния период, през който се извършва корекцията. За доставките се прилага коректната ставка на данъка.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.